Hieronder volgen op alfabetische volgorde definities van de in het register gehanteerde begrippen. De lijs met definities zal verder worden aangevuld. Suggesties zijn van harte welkom! Deze kunnen gestuurd worden naar info@stivad.nl Omdat er vaak verschillende bronnen zijn voor definities is er voor gekozen eerst aansluiting te maken met de definities van de RICS (Royal Institute of Charterd Surveyors). Wanneer deze organisatie niet voorziet in een definitie is naar definities van andere organisaties gekeken.

Beleggingswaarde

De Beleggingswaarde of eenvoudigweg “Waarde” (Investment Value of Worth) is de waarde van een object voor een bepaalde belegger of klasse beleggers voor geïdentificeerde beleggingsdoelen. Dit subjectieve concept bindt een bepaald object aan een bepaalde belegger, groep van beleggers of entiteit met identificeerbare beleggingsdoelen en/of criteria (zoals een beleggingsmaatschappij) (RICS, 2010, p. 6).

Bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft die ruimten die bestemd zijn voor productie, opslag en distributie van goederen. Ook bedrijfspaviljoens met een kantoorcomponent worden als bedrijfsruimte gezien. Kantoren behorend bij of deel uitmakend van fabrieken en bedrijfsgebouwen, onderwijs-­‐ en medische instellingen en dergelijke, of winkels/showrooms worden toegerekend aan de betreffende hoofdfunctie en dus niet als kantoor aangemerkt.

Contracthuur

Contracthuur (ook wel Huursom genoemd). Dit is de jaarhuur, exclusief servicekosten, BTW en huurconcessies (verhuurincentives), zoals is vastgelegd in de huurovereenkomst.

Herzieningshuurwaarde

Herzieningshuurwaarde (of herzieningshuur) is de te verwachten haalbare jaarhuur van een verhuurde winkelruimte, exclusief de door de huurder aangebrachte verbeteringen, die berekend wordt, gelet op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse die zich hebben voorgedaan in een tijdvak van vijf jaren voorafgaande aan de dag van het instellen van een vordering en die herleid zijn volgens de algemene ontwikkeling van het prijspeil sinds de dag waarop die huurprijs gold tot aan die van het instellen van de vordering”. (bewerking definitie Ten Have, 2007)

Huurwaarde

De huurwaarde (of economische huurwaarde of markconforme huurwaarde) betreft in feite de bruto markthuur van een geheel object in een jaarperiode. Meer precies is de huurwaarde te verwachten jaarhuur, die bij aanbieding ten verhuur, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, exclusief servicekosten, BTW en huurconcessies. (bewerking NVM, 2011) Het gaat dan om de totale theoretische bruto huursom per jaar van een geheel object onder de veronderstelling dat alle huurders in dat object de nu geldende markthuur betalen. Het begrip huurwaarde sluit daarbij aan bij het begrip markthuur (zie hierna). Een probleem bij het begrip huurwaarde is dat verhuurincentives, waaronder huurvrije periodes en bijdrage aan de inrichtingskosten, vaak niet worden meegenomen. In Nederland wordt dat ook voorgeschreven (door de Stichting ROZ Vastgoedindex Nederland). Dat geeft een probleem omdat de verhuurincentives soms groot kunnen zijn (soms wel 30% van de huurwaarde) en dan onduidelijk is of die in mindering zijn gebracht of niet.

Kantoorruimte

Kantoorruimte is een werkplaats waar administratief werk wordt gedaan. Kantoren behorend bij of deel uitmakend van fabrieken en bedrijfsgebouwen, onderwijs-­‐ en medische instellingen en dergelijke, of winkels/showrooms worden toegerekend aan de betreffende hoofdfunctie en dus niet als kantoor aangemerkt.

Markthuur

De markthuur (ook wel bruto open markthuurwaarde genoemd). Dit is het geschatte bedrag waarvoor een object, of ruimte binnen een object, op de taxatiedatum verhuurd zou kunnen worden tussen een bereidwillige verhuurder en een bereidwillig huurder op passende huurvoorwaarden in een marktconforme transactie, na behoorlijke marketing, waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld (RICS, 2010, p. 9/10). De markthuur wordt meestal uitgedrukt in een bedrag per m2 verhuurbaar vloeroppervlak. Het is in de regel exclusief servicekosten, BTW en verhuurconcessies (verhuurincentives). Er is naar ons oordeel geen inhoudelijk verschil met de huurwaarde, zij het dat de huurwaarde vaak wordt gezien als de jaarhuur voor het gehele object.

Marktwaarde

Marktwaarde is het geschatte bedrag waarvoor een object op de taxatiedatum zou kunnen worden overgedragen door een bereidwillige verkoper aan een bereidwillige koper in een marktconforme transactie, na behoorlijke marketing, waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld (RICS, taxatiestandaarden Nederlandse editie, 2009).

v_21.4.2012